Støtte til behandlinger

I dag er det slik at de fleste voksne over 20 år må dekke sin tannbehandling selv, men det finne noen unntak der du kan få dekket deler eller hele tannbehandlingen.

 

Vi på Fjærvik Klinikken AS har satt oss nøye inn i regelverket for hva som dekkes og ikke dekkes og hvem som kan ha krav på dekning. I tillegg samarbeider vi med Norsk Tannhelseforsikring og er en av landets første klinikker som hjelper deg slik at du kan skaffe deg og din familie tannhelseforsikring, slik at du kan slippe uforutsette tannlege utgifter. (Les mer om dette under tannlegeforsikring)

Dekning får man stor sett fra

– HELFO ved spesielle sykdomsdiagnoser. Vi hjelper deg i å finne ut om du har krav på refunderte behandlinger.

 

– NAV – dersom din økonomiske situasjon tilsier at du får økonomisk hjelp derfra.

 

– Forsikring. Ved skade og ulykke har svært mange forsikringer som kan gå inn å dekke tannbehandling nødvendig i forbindelse med reparasjoner av dette. I disse dager lanserer også Colgate og Norsk tannhelseforsikring en allmenn forsikring av tenner der de dekker nesten alle skader som oppstår. Dette er gitt at du oppfyller visse kriterier som vi kan hjelpe deg å kontrollere at du gjør.

 

Pasientinformasjon om tannbehandling med trygdestønad i utlandet

Fra 1. januar 2011 kan pliktige medlemmer av folketrygden motta tannbehandling i annet EØS-land, og under visse forutsetninger kreve trygdestønad for behandlingen etter samme regelverk som for tilsvarende tannbehandling utført i Norge.

 

Oversikt over de grupper av pasienter som kan kreve trygdestønad til tannbehandling finnes i forskrift til folketrygdlovens § 5-6. Se også nettsidene til HELFO. Man må være klar over følgende:

 

Stønad til tannbehandling reguleres av folketrygdloven § 5-6 og tannhelsetjenesteloven.

 

Man må betale for behandlingen på stedet og ta med kvitteringer hjem.

 

Regelverket sier at det er tannlegens faglige vurdering som skal ligge til grunn for behandlings valget, men det må dokumenteres at vilkårene i Norge for å få refusjon er oppfylt. Denne vurderingen foretas av HELFO.

 

Reise- og oppholdsutgifter dekkes ikke utover det man ville fått i Norge.

 

For bruk av spesialisttakster må du som pasient kunne dokumentere at tannlegen som behandler deg har status som relevant spesialist. Hvis du får satt inn implantater får du bare trygdestønad hvis skruene er satt inn av spesialist i oral kirurgi/kjevekirurgi eller spesialist i periodonti, og kroner, broer eller proteser er satt inn av spesialist i oral protetikk eller tannlege med godkjent kompetanse i implantatprotetikk. Dette er det også du som pasient som må dokumentere hvis trygdestønad skal kunne gis.

 

Man får trygdestønad til erstatning av en tann bare én gang. Hvis arbeider må gjøres om får man ingen trygdestønad. Unntak kan være tannskader.

 

Ved behandling med implantater kan det oppstå et praktisk problem: Alle implantat arbeider krever oppfølging og vedlikehold. På verdensbasis eksisterer det flere hundre forskjellige implantat systemer der delene ikke går om hverandre. På det norske markedet er det hovedsakelig fire systemer som brukes.

 

Hvis noe løsner eller brekker og du ikke kjenner til hvilket implantat system som har vært brukt er det vanskelig å hjelpe deg i Norge. Selv om du kjenner fabrikatet er det ikke alltid delene kan skaffes. Da må hjelpen finnes der arbeidet ble utført.
Du kan oppleve at norske tannleger i visse tilfelle kan avslå å utføre vedlikeholdsmessige endringer på kostbare arbeider de ikke selv har laget, fordi det vil kunne medføre økonomisk og faglig ansvar for konstruksjonen. Dette kan igjen medføre at reparasjoner må utføres der konstruksjonen ble fremstilt.

 

Det er ingen grunn til å tro at kvaliteten på tannlegearbeid er dårligere i andre EØS-land enn i Norge, men den faglige vurderingen kan være forskjellig. Man skal derfor være klar over hva et omfattende behandlings forslag innebærer. Det kan være fornuftig å konsultere en norsk tannlege i full åpenhet når forslaget foreligger.

 

Norsk Pasientskadeerstatning gjelder ikke, da denne instansen bare forholder seg til norske innmeldte tannleger. Det finnes en etat for EØS-området, Forbruker Europa, som kan gi generelle råd om oppfølging. Deres nettadresse er www.forbrukereuropa.no.

 

Disse opplysningene er utarbeidet for typer problemer som tidligere ikke ble dekket av Helfo eller skade/ulykkesforikring også kan dekkes.